W okolicach Maja 2015r. na terenie Radomia ruszy nowy program polegający na dofinansowaniu w postaci dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych.Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasta Radomia, w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz nisko wydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych.

Do korzystania z dofinansowania uprawnione są:

1.Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, a wiec:

 • Osoby fizyczne,
 • Wspólnoty mieszkaniowe,
 • Osoby prawne,
 • Przedsiębiorcy,

2. Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

3. Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby, będące właścicielami  budynków, lokali mieszkalnych lub
użytkowych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia lub posiadające inny tytuł do władania nimi.

Wysokość dotacji :

 • 800 zł za każde zlikwidowane palenisko w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe.

 

 • 400 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania.

 

W regulaminie określającym zasady udzielenia dotacji celowej istnieje zapis o tym,że dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów poniesionych na demontaż starego źródła ogrzewania i montaż nowego źródła ogrzewania lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

4.Dotacja jest udzielana jest podmiotom na likwidacje tzw, „palenisk” i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródła ogrzewania w postaci:

 • Ogrzewania gazowego
 • Ogrzewania elektrycznego
 • Ogrzewania olejowego

Dofinansowanie obejmuje:

 • Demontaż starego źródła ogrzewania
 • Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania
 • Podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

5.Ponadto dofinansowanie może być udzielone na prace, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji. Trzeba pamiętać również, że wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania określoną we wniosku. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski te zostaną rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana.