Organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1. Cel programu

Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.
Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.1232),
Ustawa z […]